CULTURAL CITIZENSHIP AND INNOVATION

Om CULINN

Vi vil udforske museers mulighed for at styrke nye borgeres tilhørsforhold og oplevelse af at være medborger i deres nye land. Medborgerskab kræver forståelse og viden om samfundet, men også at kunne tage aktivt del i fællesskabet.

Kulturhistoriske museer er fyldt med fortællinger om den historiske udvikling af grundlæggende demokratiske strukturer og værdier. Museer kan derfor fungere som en vigtig platform, for diskussioner om fremtidens samfund.

I CULINN projektet vil vi arbejde med nye måder at bringe civilsamfundsaktører og nyankomne borgere sammen i fællesprojekter. Gennem fællesprojekter vil nye borgere, gennem praktisk deltagelse, få øget indsigt i hvordan man i Danmark gør brug af sin demokratiske stemme. Projekterne kan også bidrage til et udbygget netværk og kendskab til lokalsamfundet.

Nyankomne borgere hjælper museerne

Museerne forventer også selv at lære af samarbejdet med de nyankomne borgere. Museerne får mulighed for at styrke deres interkulturelle kompetencer gennem den mangfoldighed og det udsyn, som nyankomne borgere med andre kulturelle erfaringer repræsenterer.

Projektet stiler derfor mod både at støtte nye borgere, og opsamle erfaringer med udviklingen af nye metoder i museumsarbejdet. Allerede i 2019 vil fem lokalmuseer teste nye arbejdsmodeller, baseret på projektets erfaringer. Endelig er det et mål, at dele projektets resultater med alle de danske museer.

Internationalt museumsarbejde

Projektet lægger sig tæt op ad den internationale museumsorganisations (ICOM) forståelse af at museer skal tjene samfundet og dets udvikling. Museerne har, mener ICOM, et potentiale til at støtte og styrke demokratiet og deltagelse i samfundet, samt bidrage til et bæredygtigt samfund, hvor potentialerne ved et mangfoldigt samfund kan udfoldes.

Også i Danmark er der en stigende bevidsthed i museumsverdenen for betydningen af, at museer rækker ud mod befolkningen, med afsæt i deres demokratiske forpligtelser. Men hvordan realiserer museer denne intention i praksis?  Dette søger CULINN projektet at udforske.

VORES PARTNERE

NATIONALMUSEET


Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum og sektorforskningsinstitution under Kulturministeriet. Museet tilstræber gennem forskning og formidling at aktualisere viden om kulturhistorie i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv og gøre den tilgængelig og vedkommende.

Museets mission er at styrke historiebevidsthed bredt ved at udforske og formidle historien og dens mysterier på en måde, der engagerer museets gæster. Historisk bevidsthed opfattes som et nødvendigt perspektiv, der giver samfundet mulighed for at gentænke sig selv og finde svar på fremtidens udfordringer. Det internationale publikum tilbydes indsigt i dansk kulturhistorie.

Nationalmuseet sætter i sin nyeste strategi fokus på publikumsoplevelsen og vil i den kommende periode arbejde for at være til stede med udfordrende, engagerende og overraskende formidling på alle relevante platforme.

ARBEJDERMUSEET


Arbejdermuseet beskæftiger sig med helt centrale faktorer bag udviklingen af nutidens samfund. Som det eneste arkiv, bibliotek og museum i Danmark indsamler og tilgængeliggør Arbejdermuseet de materielle og arkivalske spor fra arbejderbevægelsens kamp for en samfundsudvikling kendetegnet ved frihed, lighed og solidaritet. Museet formidler historien om arbejderbevægelsens mange forgreninger og forskellige fællesskaber. Og i dialog med omverdenen undersøger Arbejdermuseet menneskers mange forskellige tilgange til at forme deres samfund, livsgrundlag, hverdag og identitet i en verden i evig forandring.

På Arbejdermuseet tror vi på, at mødet med historien kan berige menneskers dialog og refleksion om nutiden og fremtiden. Og vi ser det derfor som vores opgave at aktualisere historien, så den bliver relevant for så mange mennesker som muligt i forhold til nutidige spørgsmål om samfundsudvikling, fællesskaber, arbejdsforhold, hverdagsliv og identitet i fremtiden. Det gør vi gennem udstillinger, digital formidling, undervisning, vejledning, workshops, debatter, events og en række andre formidlingsaktiviteter. Og det sker med udgangspunkt i levende og varierede samlinger, forskningsbaseret viden og flerstemmighed.

Center for Kunst & Interkultur


Center for Kunst & Interkultur (CKI) er et nationalt videns-, kompetence- og formidlingscenter for interkultur, kulturel mangfoldighed og publikumsudvikling baseret i København. Centret arbejder med udvikling af et kulturelt mangfoldigt kulturliv i Danmark, både på nationalt plan og i forhold til hvordan dansk kunst og kultur præsenteres i udlandet. CKI formidler viden og erfaringer mellem landets kunstnere og kunstinstitutioner med det formål at udvikle og styrke de interkulturelle kompetencer i kunst- og kulturlivet.

Centrets arbejde med publikumsudvikling og fordybet engagement tager afsæt i tanken om alles ret til at deltage eller tage del af kulturlivets tilbud og muligheder. CKI har længe virket for at styrke det kulturelle demokrati og sammenhængskraften i såvel Danmark som i Norden. Centrets konsulenter og medarbejdere udfører opgaver og screeninger, samt forestår udviklings- og kompetence-udviklingsprogrammer, publikums- og organisationsudvikling, læringsprocesser, seminarer og konferencer, med mere. CKI henvender sig til såvel offentlige som private aktører og interessenter i kulturlivet og er uafhængigt af politiske og økonomiske interesser.

Det Syriske Kulturinstitut 


Det Syriske Kulturinstitut (SKDK) er en forening af mennesker med syrisk og dansk baggrund eller med erfaringer fra Syrien og Danmark. Vi bidrager på forskellige måder til den store samfundsopgave; at engagere de mange nytilkomne syrere og også danskere i kulturmødet.

Det gør vi ud fra det grundlæggende synspunkt, at en vellykket integration vil sætte syrere i stand til dels at bidrage til det danske samfund, dels at kunne spille en konstruktiv rolle i genopbygningen af et nyt Syrien. Samtidig at danskere får indblik i Syrien og dens historie, samfund og kultur.

SKDK mener endvidere, at den syriske kultur syrerne bringer med sig kan anvendes i integrationsøjemed; det er ikke et nulsumsspil, hvor man skal aflægge én kultur for at tilegne sig en anden. Tværtimod vil det være befordrende for syrernes engagement, at de mærker en interesse for, hvad de selv kommer med; så vil det omvendt være nemmere for dem at forholde sig til andre sider af deres kultur med kritisk distance – og for åbent at undersøge og tilegne sig den danske kultur.

 
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 2
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 3
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 4
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 5
 
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 6
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 7
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 8
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 9
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 10
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 11
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 12
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 13
 
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 6
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 7
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 8
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 9
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 10
 
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 11
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 12
CULINN / Cultural Citizenship and Innovation 13

KONTAKT CULINN

© Copyright 2020 - CULINN / Cultural Citizenship & Innovation